top of page

Algemene Voorwaarden Pure Beauty PR

Toepasselijkheid

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Pure Beauty PR (verder te noemen PBPR) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24461132, en de opdrachtgever, met uitsluiting van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden van PBPR kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen. 
 

Duur en eind

Artikel 2
Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door PBPR met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen samen een bepaalde duur overeenkomen. Bij iedere overeenkomst voor onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de beëindiging van die overeenkomst, maar die opzegtermijn zal niet korter zijn dan drie maanden.

Artikel 3 
Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door een der partijen kan slechts plaatsvinden indien de andere partij een of meer op haar rustende wezenlijke verplichtingen niet nakomt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden bij opdrachten met een duur tot een jaar en van 3 maanden bij opdrachten met een looptijd van langer dan een jaar. 
 

Honoraria, kosten en declaraties

Artikel 4
De honoraria en declaraties van PBPR zijn of gebaseerd op uurtarieven zoals die aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt of op een retainer fee, zulks ter bepaling door PBPR, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. PBPR is gerechtigd haar uurtarieven door indexering aan te passen aan de geldontwaarding, doch ten hoogste eenmaal per jaar. Verhogingen als bedoeld in de vorige alinea worden pas berekend nadat zij schriftelijk aan de opdrachtgever zijn medegedeeld. Indien wordt gewerkt aan de hand van (een) tevoren overeengekomen begroting(en) met uurtarieven als basis, verplicht PBPR zich deze begroting in acht te nemen, onverminderd echter het in artikel 5 bepaalde ter zake van bureaukosten en kosten van derden. Afwijkingen in geval van zo’n begroting zijn slechts toegestaan in verband met indexering als boven omschreven, dan wel  in geval van tussentijdse wijziging van de opdracht door opdrachtgever. Alle berekende en begrote honoraria en retainer fees zijn exclusief BTW.

Artikel 5
Naast de in artikel 4 bedoelde honoraria en declaraties, kan PBPR bureaukosten alsmede kosten van derden die PBPR in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht inschakelt, doorbelasten aan de opdrachtgever. Onder bureaukosten worden onder andere (niet limitatief) verstaan telefoon-, fax-, porti-, fotokopieer-, knipsel-, reis-en verblijfkosten. Onder kosten van derden worden onder andere (niet limitatief) verstaan alle gefactureerde bureau-en inkoopkosten en honoraria van derden. In afwijking van het in artikel 4 bepaalde inzake de in een begroting gehanteerde uurlonen, worden bureaukosten en kosten van derden steeds wel aan de opdrachtgever doorberekend indien deze de in een begroting opgenomen bedragen overschrijden. Alle overeengekomen en begrote bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 6 
Onverminderd het in artikel 4 en 5 bepaalde is PBPR gehouden om, wanneer een overschrijding van de door de opdrachtgever goedgekeurde begroting door PBPR kan worden voorzien, de opdrachtgever daarover tijdig in te lichten.

Artikel 7 
PBPR is gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschotbetaling op haar honorarium, 

retainer fees en doorbelaste kosten van derden te vragen.

Artikel 8 
PBPR declareert maandelijks het over de voorgaande maand verschuldigde honorarium/retainer fee, bureaukosten en kosten van derden, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij in gebreke blijven van tijdige betaling van hetgeen verschuldigd is, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente aan PBPR verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan de handelsrente ex art. 6:119a BW. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, dan geldt een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het onbetaalde, met een minimum van € 50,-.

Artikel 9 
PBPR heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten: - indien de opdrachtgever in verzuim is met enige (betalings)verplichting uit hoofde van een tussen PBPR en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking; - zodra PBPR gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de tussen PBPR en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking zal (kunnen) voldoen. Ingeval van opschorting door PBPR conform het bovenstaande, dan heeft de opdrachtgever geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten die het gevolg van de opschorting zijn komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 

Geheimhouding

Artikel 10 
PBPR verplicht zich al hetgeen haar bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en waarvan zij geacht kan worden het vertrouwelijk karakter te onderkennen, geheim te houden, tenzij die informatie buiten toedoen van PBPR al publiek toegankelijk is. Alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of op grond van enige op haar rustende wettelijke verplichting, is PBPR gerechtigd deze geheimhouding te doorbreken. 
 

Intellectuele en industriële eigendom 

Artikel 11 
Alle intellectuele en industriële rechten met betrekking tot de door PBPR voor of tijdens de uitvoering van een opdracht vervaardigde werken en/of goederen berusten bij PBPR. Datzelfde geldt voor wat betreft de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door derden in onderaanneming van PBPR vervaardigde werken en/of goederen. Ook de eigendom van, door of voor PBPR vervaardigde zaken blijft rusten bij PBPR, tenzij anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever slechts een gebruiksrecht ter zake van de vervaardigde goederen voor de met PBPR overeengekomen periode en voor het met PBPR overeengekomen doel. PBPR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op rechten van derden op intellectuele eigendom die het gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart PBPR ter zake van deze aansprakelijkheid.

Artikel 12 
PBPR zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee zoals bijvoorbeeld voor het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing van goederen die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.

Artikel 13 
Opdrachtgever vrijwaart PBPR voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 

Verantwoordelijkheid 

Artikel 14 
PBPR toetst haar werkzaamheden aan algemeen geldende wettelijke regelingen en normen en in de branche algemeen geldende regels en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de uitvoering van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien tegen de opdrachtgever een klacht wordt ingediend, dan beslist de opdrachtgever in overleg met PBPR over de wijze van verweer daartegen. Indien (ook) PBPR in rechte wordt aangesproken heeft PBPR het recht zelfstandig, eventueel onafhankelijk van een eventueel verweer van de opdrachtgever, verweer te voeren. De opdrachtgever is gehouden om in een dergelijk geval redelijke door PBPR gemaakte kosten in verband met het gevoerde verweer te vergoeden.

Artikel 15 
Afwijkingen tussen enerzijds het door PBPR aan de opdrachtgever geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke ontwerpen, tekeningen, kopij of modellen, zet- en drukproeven of andere proeven kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever indien deze afwijkingen – bezien in het geheel van de opdracht - van geringe betekenis zijn.

Artikel 16 
Voor wat betreft drukwerk geldt dat meer-of minderleveringen drukwerk ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan, indien zij niet meer of minder bedragen dan 10% bij een oplage tot 20.000 eenheden en 5% bij een oplage van 20.000 eenheden of meer. De opdrachtgever is in geval van meerlevering gehouden de kosten van dat meerdere ook aan PBPR te vergoeden.

Artikel 17 
PBPR is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van PBPR in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever. Voor bedrijfs-, gevolg-of indirecte schade is PBPR in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van PBPR of haar leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van PBPR jegens de opdrachtgever is in voornoemde gevallen beperkt tot het honorarium dat aan PBPR toekomt voor het gedeelte van een uitgevoerde opdracht dat de schade heeft doen ontstaan. PBPR is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. PBPR is voorts niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of anderszins die door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaat voor de opdrachtgever of voor derden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot medewerkers van de opdrachtgever of de ingeschakelde derde(n). De opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te blijven in verband met de aansprakelijkheid die volgens dit artikel op hem rust.

Artikel 18 
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PBPR ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra tijd en kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en/ of bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. PBPR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PBPR is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
 

Vrijwaring

Artikel 19 
Opdrachtgever vrijwaart PBPR tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen PBPR en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 20 
Voor werk dat door PBPR aan derden wordt uitbesteed gelden ten opzichte van de opdrachtgever naast de onderhavige algemene voorwaarden ook de als dan op dat werk van toepassing zijnde voorwaarden. Ten aanzien van dat uitbestede werk geldt dat PBPR in naam en voor rekening van de opdrachtgever het werk uitbesteedt. PBPR vertegenwoordigt derhalve de opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen de betrokken derde en de opdrachtgever. Geschillen ten aanzien van uitbesteed werk aan derden vormen geschillen tussen de opdrachtgever en deze derden, waarbij PBPR geen partij is, maar wel zo nodig de opdrachtgever adviseert of, op verzoek van de opdrachtgever, vertegenwoordigt. PBPR betracht grote zorgvuldigheid bij het selecteren van derden voor uit te besteden werk, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het werk van deze derden en kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van en/of eventuele omissies van deze derden in geval van uitbesteed werk.
 

Overmacht

Artikel 21 
Indien de uitvoering van een verstrekte opdracht afhankelijk is van de beschikbaarheid van een van de medewerkers van PBPR en deze persoon buiten staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht van PBPR. De overeenkomst blijft in stand en de verplichtingen van PBPR die direct verband houden met de verrichtingen van bedoelde persoon worden - voor zover mogelijk - tijdelijk overgenomen door een collega. Indien dit niet mogelijk is, worden die werkzaamheden tijdelijk opgeschort. PBPR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die uit deze opschorting (tijdelijke overmachtsituatie) voortvloeit. 
 

Toepasselijk Recht

Artikel 22 
Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en PBPR worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page